Mediáció

Mediáció

A transzformatív (átalakító) mediáció

A mediáció a mediare (latin) kifejezésből származik, amelynek a jelentése középen állni, közvetíteni, egyeztetni. A mediáció konfliktuskezelési módszer: két fél vitájában, mindkét fél beleegyezésével, egy pártatlan harmadik fél jár közben. Egy folyamat, amely során a vitában állók kapcsolata elmozdul a kiindulási állapotból, átalakul, erre utal a transzformatív jelző.

Miben segítek?

 • a folyamat végigvitelében,
 • a vita természetének tisztázásában,
 • a közös célok megfogalmazásában,
 • saját megoldások megtalálásában,
 • a célokhoz vezető út részletes kidolgozásában,
 • írásos megállapodás megfogalmazásában.

Hogyan segítek?

 • Független és pártatlan félként. A függetlenség azt jelenti, hogy egyik féllel sem állok személyes vagy üzleti kapcsolatban, nincs érdekeltségem a közvetítés eredményében. Jelzem és megszüntetem, ha összeférhetetlenség merül fel. A pártatlanság azt jelenti, hogy a folyamatban egyformán vagyok segítségére mindegyik félnek, egyik fél irányában sem vagyok elfogult, középen állok.
 • Titoktartási kötelezettség betartásával. A mediációs folyamat során birtokomba került információkat nem osztom meg harmadik féllel.

Kiknek ajánlom?

Mindenkinek, akinek fontos, hogy kapcsolata élhető minőségű legyen, azért mert:

 • szívből vágyik erre,
 • jól felfogott érdeke a kiszámítható együttműködés a másik féllel,
 • valamilyen kényszerítő körülmény miatt nem tudja teljesen megszakítani a kapcsolatot, kénytelen fenntartani, bár szíve szerint a pokolba kívánná a másikat.

Milyen jellegű kapcsolatok esetén ajánlom a módszert?

Néhány példa a teljesség igénye nélkül:

 • párkapcsolat javítására, illetve ha ez nem lehetséges, akkor annak kulturált lezárására,
 • családi kapcsolatok helyreállítására,
 • házasodni tervezőknek,
 • munkahelyi: kis- és középvállalkozások, családi vállalkozások konfliktusainak megoldására,
 • szomszédsági viták rendezésére.

Milyen esetekben nem alkalmazható?

 • ha egymás egzisztenciális, fizikai megsemmisítésére törnek a vitában álló felek,
 • ha abúzus történt,
 • drogfüggőség és alkoholizmus esetén,
 • súlyos személyiségzavar esetén,
 • antipszichotikumok szedése esetén,
 • ha túlságosan nagy a hatalmi erőkülönbség a két fél között.

Hogyan zajlik?

Kapcsolatfelvétel

Kapcsolatfelvétel

hon­al­pon ke­resz­tül, te­le­fo­non, e-mail­ben, Csen­gettyű ut­cai iro­dá­ban sze­mé­lye­sen

Ingyenes konzultáció

az aláb­bi kér­dé­sek tisz­tá­zá­sa: Mi­ben kér se­gít­sé­get? Mit vár­hat a me­di­á­ci­ó­tól? Me­di­ál­ha­tó-e az eset? Má­sik fél be­vo­ná­sa a me­di­á­ci­ó­ba: an­nak tisz­tá­zá­sa az ügy­fél, vagy a mde­iá­tor ke­re­si meg, mi­vel von­ha­tó be a me­di­á­ci­ó­ba?

Előkészítő találkozó

kü­lön-kü­lön. Hosz­sza: más­fél óra. Se­gít a fe­lek­nek a fel­ké­szü­lés­ben a kö­zös me­di­á­ci­ós ülés­re, a me­di­á­tor tá­jé­ko­zó­dik.

Közös mediációs ülések

(kb 3 ülés). Hossza egyenként két óra

 • el­ső me­di­á­ci­ós ülés: meg­sza­kí­tás nél­kü­li időt kap­nak a fe­lek, el­mond­hat­ják mi­lyen vi­tás kér­dé­se­ket akar­nak tisz­táz­ni
 • meg­vi­tat­ha­tó prob­lé­mák meg­ha­tá­ro­zá­sa, al­ter­na­tí­vák meg­vizs­gá­lá­sa, meg­ol­dá­si ja­vas­la­tok kö­zös ki­dol­go­zá­sa
 • meg­ál­la­po­dás írás­ba fog­la­lá­sa, alá­írá­sa

Különülés

a me­di­á­tor a fe­lek­kel kü­lön-kü­lön egyez­tet, ha ar­ra szük­ség van, nem fel­tét­le­nül ré­sze a fo­lya­mat­nak

Utánkövetés

egy-két hó­nap után an­nak meg­vizs­gá­lá­sa egy kö­zös ta­lál­ko­zó ke­re­té­ben, hogy ho­gyan mű­kö­dik a meg­ál­la­po­dás a gya­kor­lat­ban, szük­ség van-e a mó­do­sí­tá­sá­ra.

Árak

előkészítő találkozó, különülés 90 perc 12.000 Ft + ÁFA
közös mediációs ülés 120 perc 10.000 Ft + ÁFA / fő

Szabályozás

A közvetítői tevékenység végzését a 2002. évi LV. törvény szabályozza Magyarországon.

Munkám során irányadónak tekintem az Országos Mediációs Egyesület Szakmai Etikai Kódexében foglaltakat.

Jogi út VS mediáció
12 perc telefonos ügyvédi tanácsadás díja =
költségek nagysága
= 120 perc mediáció díja
előre nem tervezhető
költségek tervezhetősége
előre kalkulálható
hónapok, évek
idő a megoldásig
néhány hét
kiszámíthatatlan
idő tervezhetősége
jól tervezhető
bíróság
döntéshozó
Te magad
jogszabályok
megoldás alapja
megállapodás
győztes-vesztes, és vesztes-vesztes megoldások születnek
elég jó a megoldás?
győztes-győztes megoldások születnek
az ügyvéd az egyik fél érdekeit képviseli a másik ellenében
szakember
a mediátor pártatlan, mindkét fél érdekeit egyformán fontosnak tartja
az ügyvédet titoktartási kötelezettség terheli
titoktartási kötelezettség
a mediátort titoktartási kötelezettség terheli
önkéntesség helyett jogi szabályozás alapján, a részvétel felfüggesztésének ára van
részvétel
teljes mértékben önkéntes, bármikor felfüggeszthető
bonyolult, nehezen tervezhető, kiszámíthatatlan
folyamat
könnyen átlátható, tervezhető, biztonságos
magas
stressz-szint
közepes
megalázó helyzetek adódnak
emberi méltóság
védi az emberi méltóságot
az információ fegyver, amit felhasználhatnak ellened
információ
a rád vonatkozó információk felett csak Te rendelkezel
leszívja az energiákat
energia
igénybe vesz, de erőt is ad
Oldalunkon sütiket használunk a weblap megfelelő működésének fenntartása és forgalmunk elemzése végett. Kérjük döntsd el, hozzájárulsz-e a sütik használatához! További információ